15 million due to Broncos when exercise routine overuse injury